Laatst bijgewerkt: 5 maart 2021

De kerk weer open!

Nu het Kabinet een paar versoepelingen heeft aangekondigd, hebben wij de afgelopen dagen goed nagedacht of we als kerk weer voorzichtig de deur kunnen openen voor bezoek. Na overleg met ons eigen kerk&corona-team en onze zustergemeente De Hoeksteen is onze mening dat het verantwoord is om maximaal 30 bezoekers toe te laten (kinderen tot 13 jaar tellen we daarbij niet mee). We realiseren ons dat we daarmee afwijken van ons eigen dashboard. Ook daarin blijft het zoeken naar wat kan in de context van de landelijke ontwikkelingen. De regels van het RIVM blijven onverminderd van kracht; bij klachten blijf je thuis. En we houden ons aan de afspraken in het gebouw:

  • we dragen een mondkapje, op de zitplaats mag deze af;
  • bij binnenkomst handen ontsmetten;
  • we volgen de route in het gebouw;
  • jassen houden we bij ons;
  • we luisteren naar muziek, zingen mag thuis.

Er is nog overleg met de kindernevendienst en oppas. De clubs gaan nog niet van start. Dit zijn grote groepen kinderen waarbij we de afstand en veiligheid niet goed kunnen organiseren.

Laatst bijgewerkt: 18 december 2020

Met veel pijn in het hart hebben we besloten om de kerkdiensten met bezoekers voorlopig geen doorgang te laten vinden. De diensten zijn uitsluitend via de livestream te volgen.

Daarmee volgen we ook ons kerk & corona dashboard, waarin is afgesproken dat bij een lockdown-situatie de kerkelijke activiteiten online plaatsvinden.

Voor de één zal dit een logisch vervolg zijn op de afgekondigde maatregelen. Voor een ander zal het teleurstellend zijn omdat kerken formeel nog open mogen. Wij denken dat we in de huidige situatie en met het oplopend aantal besmettingen in de Noordoostpolder niet anders kunnen dan dit zo te besluiten en elkaar via de livestream te treffen. Het is geen gemakkelijk besluit.

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2020

Afgelopen week is de werkgroep kerk & corona bij elkaar geweest en heeft een routekaart voor De Rank vastgesteld. Er is vanuit de overheid een routekaart beschikbaar om inzicht te geven in de maatregelen die verwacht mogen worden bij een bepaald risiconiveau.

Als kerk willen we ons aansluiten bij deze routekaart. Zodat ook voor het gemeenteleven snel inzichtelijk is welke maatregelen op een bepaald moment gelden. En zodat we op een verantwoorde wijze kunnen besluiten wanneer we de maatregelen moeten opschalen of juist kunnen afschalen. Het risiconiveau is nu zeer ernstig. De regels die gelden bij dit risiconiveau worden nu gevolgd.

De routekaart is hieronder te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2020

Gelet op het risico niveau van zeer ernstig is het vanaf heden verplicht een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsing in het kerkgebouw. Als u zit, mag het mondkapje af.

Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2020

In verband met nieuwe richtlijnen mogen in de maand oktober 30 mensen de diensten in De Rank bijwonen (+ degenen die een functie hebben). Voor aanmelding zie hieronder.

Update 16 september
Kerkdienst bijwonen:

Ochtenddienst:
Vanaf zondag 6 september mogen maximaal  60 mensen de morgendiensten bijwonen (+ degenen die een functie hebben). Aanmelden voor de diensten kan via het formulier op: https://rankemmeloord.nl/kerkdienst-volgen/kerkdienst-bijwonen/

Avonddienst:
Vanaf zondag 6 september is het ook mogelijk om de gezamenlijke avonddiensten met CGK De Hoeksteen bij te wonen. Deze worden in de maanden september-december gehouden in het gebouw van De Hoeksteen. Aanmelden kan via: https://www.hoeksteenemmeloord.nl/mijn-kerk/reserveren/

Meer/overige informatie:

Informatie over de diensten van 1 juli tot 1 september 2020

Vanaf 5 juli staat de deur van de kerk weer open en mogen er maximaal 60 mensen (+ degenen die een functie hebben rondom de dienst) de morgendienst bezoeken. Fijn dat dat weer kan, ondanks de vele beperkingen die ook dit met zich meebrengt. Straks in de kerk en thuis blijven we ons verbonden weten door God onze Hemelse Vader! Hoe mooi is dat.
Deze situatie geldt voor alle morgendiensten tot 1 september. Daarna bekijken we de situatie opnieuw. De avonddiensten blijven tot die datum alleen via de livestream uitgezonden worden.
Vanaf september worden de avonddiensten weer vanuit het gebouw van De Hoeksteen gehouden. Dan mogen de diensten ook weer bezocht worden door maximaal 60 mensen.

Is iedereen welkom?
Iedereen, jong of oud, is welkom. De kerkenraad wil en kan geen uitspraak doen over wie
wel of niet kan en mag komen. Wanneer u gezond bent, heten we u van harte welkom in de dienst. Of het verstandig is om naar de dienst te komen is de verantwoordelijkheid van eenieder zelf. Dit laatste geldt vooral voor de ouderen en kwetsbaren. En voor iedereen geldt: bij klachten (koorts, verkouden) thuis blijven!

Ik wil graag naar de dienst komen, hoe gaat dat dan?
De gemeenteleden die de kerkdienst willen bezoeken, kunnen zich via deze website inschrijven voor een dienst.  Als u zich heeft geregistreerd, bent u welkom. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.
Als er meer dan 60 aanmeldingen zijn, krijgt u bericht dat het maximum van 60 bezoekers is bereikt. U kunt zich aanmelden tot zaterdagavond 18:00 uur, daarna wordt het aanmeldformulier bijgewerkt voor de zondag daarop. U kunt zich dan opnieuw aanmelden voor een volgende zondag.

Ook gasten en of familieleden kunnen zich via deze website registreren. Als u zich geregistreerd hebt, maar onverhoopt toch niet kunt komen, geef dit dan per mail door aan de scribagroep. Dan is er ruimte voor een ander.

De kerk is open voor bezoekers om 9.15 uur. Het is niet mogelijk om al eerder te komen, dan zult u buiten moeten wachten!
In de kerk volgt u de hygiënevoorschriften en aanwijzingen op van de mensen met een
hesje. Zij wijzen u een plaats en vertellen u na afloop van de dienst hoe u de kerkzaal kunt verlaten. Houd daarbij steeds rekening met de 1,5 meter afstand.

Helaas mogen we tijdens de dienst niet met elkaar zingen. Ook is het niet mogelijk om na de dienst in het kerkgebouw koffie te drinken. En even bijpraten zit er ook nog niet in. Verder is er geen oppas voor de kleinsten en geen kinder-/ of tienernevendienst.
Meer informatie kunt u vinden in het ‘Gebruiksplan corona’, hieronder te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2020

Geliefde gemeenteleden en gasten,

We leven in een gekke tijd. Door de coronacrisis heeft de overheid verstrekkende maatregelen moeten nemen die ook ons als kerk raken.

Voor de kerkenraad van De Rank spreekt vanzelf dat we ons loyaal aan de adviezen van de overheid houden. Op deze pagina vermelden we de maatregelen zoals we die op dit moment getroffen hebben. Wanneer er per 1 juli weer ruimte komt voor een bepaalde vorm van samenkomen, dan gaan we voorlopig nog niet terug naar wat we gewend waren. In de anderhalve-meter-samenleving waar het veelvuldig over gaat, krijgen we ook als kerk te maken met protocollen. Wij gaan hier als kerkenraad, kosters en commissie van beheer mee aan de slag. Op de vergadering van de bestuurskerkenraad van 15 juni zullen nieuwe afspraken worden vastgelegd voor de periode na 1 juli.

Huidige maatregelen:

Ochtenddiensten

De ochtenddiensten zijn alleen online te volgen. Dit zijn kortere diensten waarin, gebed, verkondiging en het delen van het wel en wee binnen de gemeente, centraal staan. De diensten worden live uitgezonden en zijn te bekijken via: https://www.youtube.com/channel/UC-HInof5Xde9mrPM8q5mpFA

Daarnaast zijn de diensten natuurlijk ook – zonder beeld – te volgen via de gebruikelijke kanalen: kerktelefoon en kerkdienstgemist.

Bij de dienst zijn in de kerkzaal alleen diegenen aanwezig die noodzakelijk aanwezig moeten zijn om de dienst te kunnen houden en uit te kunnen zenden. Gemeenteleden en gasten kunnen de dienst thuis bekijken/beluisteren.
Bij de diensten is een handreiking beschikbaar om persoonlijk, of als gezin, verder met het thema van de dienst aan de slag te gaan. Ook is er een puzzel/werkblad beschikbaar voor de kinderen voor tijdens de dienst, zodat zij deze makkelijker kunnen volgen. Gemeenteleden krijgen deze via de nieuwsbrief toegestuurd. Voor gasten zijn deze (vanaf zaterdag) te downloaden via: https://rankemmeloord.nl/kerkdienst-volgen/

Vanaf juli hopen we weer (beperkt) mensen te kunnen ontvangen in de ochtenddiensten. Binnenkort komt hierover meer info beschikbaar.

Avonddiensten

De avonddiensten zijn alleen online te volgen. De avonddienst is een gezamenlijke dienst met de CGK en wordt (tot en met augustus) uitgezonden vanuit De Rank. De dienst is net als de ochtenddienst te bekijken via: YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-HInof5Xde9mrPM8q5mpFA
Daarnaast is de dienst te beluisteren via de gebruikelijke kanalen: kerktelefoon en kerkdienstgemist.

Catechisatie, club en overige samenkomsten

Voorlopig zijn er geen (niet-noodzakelijke) gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten. In september hopen we het catechese en clubwerk weer op te kunnen starten voor het nieuwe seizoen. Vergaderingen en kringbijeenkomsten kunnen eventueel digitaal gehouden worden.

Pastoraal, praktisch en financieel

Pastoraal bezoek is mogelijk, mits alle richtlijnen van het RIVM daarbij in acht genomen kunnen worden. Wanneer u behoefte heeft aan een pastoraal contact kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de voorganger. Onze voorganger is via telefoon, app of mail bereikbaar. Ook kan het contactformulier van de website gebruikt worden. (N.B.! Van 18 juni t/m 1 juli heeft de voorganger vakantie).
Laat het vooral weten bij uw ouderling of bij de predikant wanneer er behoefte is aan pastoraal contact.

Aan gemeenteleden vragen we om mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of andere digitale vorm van contact met elkaar.

Mocht u of jij in problemen komen met praktische zaken (zoals boodschappen doen, schoonmaak of ziekenhuisbezoek), schroom niet en neem contact op met de diaconie of met uw ouderling. Dat geldt ook wanneer u in de problemen komt met financiële zaken. We zullen samen ons best doen om waar mogelijk een helpende hand te bieden. Op deze manier willen we elkaar ook tot hand en voet zijn. Wij vragen u ook om te letten op mensen in uw eigen buurt. Probeer alstublieft hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Nieuwsbrief en vragen

De kerkenraad brengt elke week op zaterdag een nieuwsbrief uit met een update over de stand  van zaken. Gemeenteleden krijgen deze nieuwsbrief automatisch. Indien u ook geïnteresseerd  bent in het ontvangen van deze nieuwsbrieven kunt u zich hiervoor aanmelden bij de scribagroep: scribarank@gmail.com

Ook als u verdere vragen of zorgen heeft rondom de genomen maatregelen kunt u zich richten tot de scribagroep.